หน่วยพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

        การวิจัยในมนุษย์ หมายความว่า การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อต้องการแสวงหาความรู้ทางชีวการแพทย์ ประกอบด้วย การวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการทหาร

        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาด้านจริยธรรมทั้งการวิจัยทางชีวการแพทย์ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์รวมทั้งการวิจัยทางคลินิก (Clinical research) หรือการวิจัยทางการแพทย์ที่รวมอยู่กับการให้การรักษาพยาบาล (medical research combined with professional care)

        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีปณิธานที่จะกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมในการเคารพในบุคคล หลักการให้ประโยชน์ และหลักความยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้วิจัยและอาสาสมัครงานวิจัยจะได้รับการคุ้มครองในด้านศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี และผลการวิจัยเชื่อถือได้

ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย ของผู้วิจัยและอาสาสมัครงานวิจัยให้ได้รับความคุ้มครอง โทร. 054-466-666 ต่อ 1049

ติดต่อสอบถาม ผ่านระบบออนไลน์

Message sent successfully!
 

ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย ของผู้วิจัยและอาสาสมัครงานวิจัยให้ได้รับความคุ้มครอง
คุ้มครองอาสาสมัคร และนักวิจัย เพื่อการวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยพะเยา
UP - Online