กิจกรรม R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที”

                    

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” โดยได้เชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” 4 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ดร.นภาพร เอี่ยมละออ รองประธาน (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 3. ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองประธาน (ด้านมุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) และ 4. ผศ.ดรแสงระวี สุทธิปริญญานนท์ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง และร่วมซักถามข้อสงสัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานวิจัยของตนเองต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง