กิจกรรม R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที”

                    

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” โดยได้เชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” 4 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ดร.นภาพร เอี่ยมละออ รองประธาน (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 3. ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองประธาน (ด้านมุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) และ 4. ผศ.ดรแสงระวี สุทธิปริญญานนท์ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง และร่วมซักถามข้อสงสัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานวิจัยของตนเองต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. ceme online
 5. slot online
 6. slot online
 7. slot gacor
 8. slot online
 9. slot gacor
 10. slot online
 11. poker online
 12. ceme online
 13. poker online
 14. slot online
 15. slot online
 16. slot online 2022
 17. slot gacor
 18. slot online
 19. slot online