ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                    

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง กองบริหารงานวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และความสะดวกแก่นักวิจัยมากขึ้น ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ ได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ แหลมหลัก คณะแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการฯ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี นะงอลา คณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ

4. ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ

5. ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะวิทยาการจัดการฯ กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฯ

2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ ประธานกรรมการฯ

2. ดร. ศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา รองประธานกรรมการฯ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์ฯ กรรมการ

5. นายวิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ

6. ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ คณะวิทยาการจัดการฯ กรรมการและเลขานุการฯ

ซึ่งนักวิจัยสามารถยื่นโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง