แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

***ถ้าเอกสารไม่เรียบร้อยขออนุญาตตีเอกสารกลับไปแก้ไขค่ะ

- ระบุ Version/Date (มุมขวาล่าง) และ ชื่อฟอร์ม/Page Number (มุมขวาบน) ของเอกสารทุกหน้า

- ลงชื่อในแบบฟอร์ม UP-HEC 02 และ UP-HEC 08 พร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อย

- ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดความหนาของเอกสาร


แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

***ถ้าเอกสารไม่เรียบร้อยขออนุญาตตีเอกสารกลับไปแก้ไขค่ะ

- ระบุ Version/Date (มุมขวาล่าง) และ ชื่อฟอร์ม/Page Number (มุมขวาบน) ของเอกสารทุกหน้า

- ลงชื่อในแบบฟอร์ม UP-HEC 02 และ UP-HEC 08 พร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อย

- ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดความหนาของเอกสาร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง