แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

***แบบฟอร์มที่อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12/02/2563

แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ด้านสังคมศาสตร์)

***แบบฟอร์มที่อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12/02/2563

ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม

ประธานกรรมการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง