หน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                     การวิจัยในมนุษย์ หมายความว่า การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อต้องการแสวงหาความรู้ทางชีวการแพทย์ ประกอบด้วย การวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการทหาร
                     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาด้านจริยธรรมทั้งการวิจัยทางชีวการแพทย์ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์รวมทั้งการวิจัยทางคลินิก (Clinical research) หรือการวิจัยทางการแพทย์ที่รวมอยู่กับการให้การรักษาพยาบาล (medical research combined with professional care)
                     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีปณิธานที่จะกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมในการเคารพในบุคคล หลักการให้ประโยชน์ และหลักความยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้วิจัยและอาสาสมัครงานวิจัยจะได้รับการคุ้มครองในด้านศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี และผลการวิจัยเชื่อถือได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง