หน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                     การวิจัยในมนุษย์ หมายความว่า การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อต้องการแสวงหาความรู้ทางชีวการแพทย์ ประกอบด้วย การวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการทหาร
                     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะพิจารณาด้านจริยธรรมทั้งการวิจัยทางชีวการแพทย์ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์รวมทั้งการวิจัยทางคลินิก (Clinical research) หรือการวิจัยทางการแพทย์ที่รวมอยู่กับการให้การรักษาพยาบาล (medical research combined with professional care)
                     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีปณิธานที่จะกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมในการเคารพในบุคคล หลักการให้ประโยชน์ และหลักความยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้วิจัยและอาสาสมัครงานวิจัยจะได้รับการคุ้มครองในด้านศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี และผลการวิจัยเชื่อถือได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. ceme online
 5. slot online
 6. slot online
 7. slot gacor
 8. slot online
 9. slot gacor
 10. slot online
 11. poker online
 12. ceme online
 13. poker online
 14. slot online
 15. slot online
 16. slot online 2022
 17. slot gacor
 18. slot online
 19. slot online