รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

ประธานกรรมการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก

รองประธานกรรมการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา

กรรมการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

กรรมการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

กรรมการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ ใจประเสริฐ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแววดาว ทิพวงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา

ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

ประธานกรรมการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ

รองประธานกรรมการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม

กรรมการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.น้้าทิพย์ เสมอเชื้อ

กรรมการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายวิทวัส สัจจาพงศ

กรรมการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางวราภรณ์ ใจประเสริฐ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวแววดาว ทิพวงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง