รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา

ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม

ประธานกรรมการ

ดร.นภาพร เอี่ยมละออ

รองประธานกรรมการ

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ

กรรมการ

ผศ.ดร.นภนันท์ ศุภศิริพงษ์ชัย

กรรมการ

นางมุกดา อินต๊ะสาร

กรรมการ

ดร.เกษม สมทะนะ

กรรมการ

ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

กรรมการ

ดร.ณภัทร ศรีรักษา

กรรมการ

ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี

กรรมการ

ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย

กรรมการ

พญ.กัตติกา หาลือ

กรรมการ

นายวิศิษฎ์ สุปรียาพร

กรรมการ

ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นายธราดล โพธิษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางวราภรณ์ ใจประเสริฐ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวแววดาว ทิพวงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกุลพรภัสร์ อรุณกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง