หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) หรือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics

 

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าไปรับการอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) และ/หรือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics ได้ด้วยตนเองจากโปรแกรมอบรมออนไลน์ โดยหลังผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำได้ง่ายๆ จาก website ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

 

 

1. จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี http://medtu.org/GCP/

 

2. GCP online สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.) : บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning

 

 

1. CITI program (Collaborative Institutional Training Initiative at the University of Miami) เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) https://www.citiprogram.org

 

2. Protecting Human Research Participants; PHRP course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย National Institutes of Health (NIH) : เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักสูตรมีเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นจะมีแบบทบสอบสั้นๆ ให้ผู้เรียนเข้าไปทดสอบ ใช้เวลาทำประมาณ 3 ชั่วโมง http://phrp.nihtraining.com

 

3. GCP online หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN : เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ที่ประกอบไปด้วย Module การเรียน 12 เรื่อง ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบของ the Code of Federal Regulations (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ ใช้เวลาทำประมาณ 6 ชั่วโมง https://gcp.nidatraining.org

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง