โครงการวิจัยและบริการวิชาการงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

        

ผู้ประสานงาน : นางสาววินิตตา ลือชัย (054-466-666 ต่อ 1048)

Click อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

Click อ่านเพิ่มเติม คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
Page View   6164
UP - Online