HERP Congress III

นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย  ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP Congress lll) 

เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช