ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC; Area Based Collaborative Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีโอกาสที่จะดำเนินงานวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพื้นที่จังหวัดพะเยา นั้น    

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่   จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ให้กับคณะ/วิทยาลัย ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้

1.  ข้อเสนอโครงการวิจัย   จำนวน  2  ชุด

2.  แบบยืนยันความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา   จำนวน  1  ชุด

3.  แผ่นบันทึกข้อมูลทั้งหมด   จำนวน  1  แผ่น

ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสิรินุช  นนท์ศรี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1285