สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560  รวมทั้งสิ้น 3 กรอบการวิจัย ดังนี้                        

               1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร

               2. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก – ขนาดกลาง

               3. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร

 

 ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบตามแบบเสนอโครงการวิจัยของ สวก.  (ยื่นข้อเสนอและรายงานโครงการวิจัย ARDA EPMS https://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx )  ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559