ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้

เครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย ปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

นักวิจัยที่สนใจพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย และประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในประเด็นดังกลาว
ใหจัดทํา เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) ที่กําหนดไว

สงไปยังเครือขายฯ ภายในวันศุกรที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อนําเขาสูขั้นตอนการพิจารณาตอไป