สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ใช้รองรับเงินโอนจากแหล่งทุนภายนอก