บริการวิชาการ

        

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตโดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพื่อทำงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป

ติดต่อ 053-466666 ต่อ 1045

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ


การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
Page View   10259
UP - Online