การประชุม RSC FORUM วันที่ 21 กรกฎาคม2558

งานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมการประชุม RSC Forum ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 21 กรกฎาคม2558 โดยมีวาระประลุงร่วมในเรื่องของ การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560